Hakkımızda ve ilkeler

BursaTanık.com gazetesi kamuya gerçekleri aktarmayı/göstermeyi, kamusal fayda yararına çıkarsız basın etiği çerçevesinde durmayı kendisine pusula edinmiştir. Bursa’da yayında olan onlarca gazete bulunmaktadır. Gazeteler kuşkusuz finansal açıdan sürdürülebilir olmalıdır. Fakat gazetecilik tek başına “finans” kavramı ile yan yana getirilemez. Bu bağlam doğrultusunda içerisinden geçtiğimiz süreçte, Bursa’da yayında olan kendisini muhalif olarak tanımlayan ya da tanımlamayan ancak yayın çizgi yelpazesi geniş bir yayın kümesinden bahsetmek mümkün. Ancak her kümenin kendi hedef kitlesi içerisinde gerçeği nesnel biçimde ortaya koymadığı görülen bir ihtiyaç. Nesnel gerçeği ortaya çıkarıp kamuya sunmak gazete-cinin kitaba yazılacak ilk görevidir. BursaTanık.com gördüğü bu boşluk üzerine yola çıkmıştır.

İlkelerimiz;

Bu pusula çizgisinde kaynağı evrensel gazetecilik ilkeleri olan aşağıdaki ilkeleri kendine perspektif olarak seçmiştir.

Hiç kimse ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz.
Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı yayın yapılamaz. Yayınlarda değişik kesimlerin hassasiyetleri göz önüne alınabilir fakat gerçek ört pas edilemez. Gerçekler kamusal çıkar doğrultusunda nesnel olarak gözetilir.

Gazetecilik ve gazetecilik ürünü her şey özel amaç ve çıkarlar doğrultusunda kullanılamaz.
Eleştiri sınırlarını aşıp hakarete ulaşan ifadelere yer verilmez.

Haberin bütün taraflarından görüş istenir, söz hakkı tanınır.

Özel yaşam, kamunun bilgilendirilmesi açısından gerekli olmadığı sürece  yayın konusu olamaz. Üstün kamu yararı olmadıkça, sahibinin izni dışında belge, fotoğraf, ses veya görüntü alınamaz.

Çocuklarla ilgili suçlarda, zanlı, sanık, mahkûm, tanık, mağdur ya da maktul statüsünde olan 18 yaşından küçüklerin açık isimleri ve fotoğrafları yayımlanamaz; bu çocuklarla, ebeveynlerinin veya hukuken çocuktan sorumlu olan diğer kişilerin izni olmadıkça röportaj yapılamaz.

Cinsel dokunulmazlığa, kadın ve çocuklara yönelik fiziki veya cinsel saldırı uygulanmasına ilişkin suçlarda, mağdurun açık ismi ve fotoğrafları yayımlanamaz; kimliğini ortaya çıkaracak yayınlardan kaçınılır. Söz konusu şiddeti yeniden üretecek, toplumda kaygı yaratacak şekilde yayın yapılmamasına özen gösterilir.

Haber, yorum ve analizlerde, bir insanın davranışının veya işlediği suçun, haber konusu olayla doğrudan ilgili olmadıkça, onun ırkından, milliyetinden, dinî veya mezhepsel inancından, cinsiyetinden,  cinsel kimliğinden, cinsel yöneliminden, yaşından, engelinden veya başka bir özelliğinden kaynaklandığını ima eden vurgu yapmamaya dikkat edilir.

İntihar olayları kamuyu ilgilendirecek bir özellik taşımadığı sürece haberleştirilmez. Haberleştirilmesi gerektiği durumlarda, okuyucu veya izleyiciyi etki altında bırakacak, özendirici nitelikte ve genişlikte yayın yapılmaz. Olayın ayrıntılarından ve uygulanan yöntemin tarifinden kaçınılır; olayı gösteren fotoğraf, resim veya video yayımlanmaz.

Üstün kamu yararı olmadıkça gizli kamera, izinsiz ses kaydı, kimlik gizleme ve benzeri yöntemlerle haber araştırmaktan kaçınılır. 

Soruşturulması gazetecilik imkanları içinde bulunan haberler, bir başka yayında veya haber kaynağında yer alsa dahi soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayımlanamaz.

Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler kamu yararı gerektirmedikçe yayımlanamaz. Kaynağın kamuoyunu açıkça yanılttığı durumlarda gizlilik ortadan kalkar.

Farklı bir yayın kuruluşunda alınan haber mutlaka kaynağı belirtilerek ve izin alınarak yeniden yayınlanabilir.

Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez. Zanlıların, sanıkların ve mahkûmların yakınları, işlenen fiille açıkça ilgili bulunmadıkça ve olayın doğru anlaşılması için gerekli olmadıkça teşhir edilemez.

Gazeteci; görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınır.
Şiddet ve zorbalığı özendirici yayın yapmaktan kaçınılır.

İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri, tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtilir.

Habere konu edilen veya edilmesi düşünülen kişi ve kurumlardan, hediye, maddi çıkar veya ayrıcalık kabul edilemez.

Yanlış veya eksik bilgi vermekten kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesi için cevap ve tekzip haklarının kullanılmasına özen gösterilir.

Kamuda varolan dezavantajlı konumdaki insanların kendi istekleri doğrultusunda haber konusu olmasına öncelik tanınır.